Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC
Aktualności

Rewitalizacja Miasta - Aktualności

niedziela, 2020-11-15

Rewitalizacja - aktualności

18.11.2021

Media o rewitalizacji

media s1  media s2

Plik dźwiękowy

sound

 

 

13.09.2021

logo

Prace związane z II etapem projektu inwestycyjnego w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta pn. ?Lepiej żyć?- kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych są już na ukończeniu. Ostatnim punktem prac inwestycyjnych jest wybudowane boisko wielofunkcyjne, altana oraz siłownia plenerowa. Obiekty rekreacyjne są dodatkowo oświetlone lampami solarnymi. Zmodernizowane budynki mieszkalne nr 1 i 4 wraz z przydomowymi ogródkami nabrały już nowego schludnego wyglądu. Rozbudowany plac zabaw pozwoli na jeszcze atrakcyjniejsze spędzanie czasu najmłodszym mieszkańcom rewitalizowanego osiedla.

Ważnym elementem przestrzeni wokół budynków są nasadzenia zieleni zarówno bezpośrednio do gruntu jak i do ozdobnych donic usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Istotnym faktem jest, że przy pracach związanych z zagospodarowaniem przestrzeni osiedla brali udział sami mieszkańcy osiedla przy ul. Robotniczej. Czynnie uczestniczyli w pracach związanych z nasadzeniami krzewów i roślin ozdobnych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Mamy nadzieję że mieszkańcy zadbają żeby byliny i krzewy nie były niszczone, a w czasie suszy podlewane ? szczególnie w donicach.

 

 

 

28.07.2021

W dziale "Aktualności" zamieszczono filmy ilustrujące modernizację infrastruktury i obiektów publicznych.

 

16.06.2021

Kolejne prace II etapu projektu inwestycyjnego wdrażanego w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta pn. ?Lepiej żyć? - kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych, są już widoczne. Ruszyły prace związane z budową boiska przy ul. Robotniczej. Na ukończeniu jest modernizacja i docieplenie budynków nr 4 i 1. Integrację mieszkańców, rekreację i aktywny wypoczynek dla dzieci i dorosłych umożliwi siłownia plenerowa, altana ze stołami i ławkami oraz powiększony i doposażony plac zabaw. Energia słońca i wiatru wykorzystana do produkcji energii elektrycznej oświetli strefy rekreacyjne na osiedlu. Finał inwestycji planowany jest na wrzesień 2021 roku.

 

 

28.05.2021

?Lepiej żyć?.?- poprawa jakości życia.

 

Dobiega końca II etap rewitalizacji obszarów przestrzeni budynków przy ul. Robotniczej. Cieszy widok zmodernizowanych budynków mieszkalnych. Widoczne są dla oka zmiany układu pomieszczeń mieszkalnych. Każdy lokal został wyposażony w odrębne wejście w dobudowanych gankach oraz ogrodzony ogródek przydomowy do indywidualnego zagospodarowania. Istniejące korytarze w budynkach zamieniono na łazienki i garderoby.

Poniżej zdjęcia przed i po modernizacji:

 

Nowego estetycznego wyglądu nabrały również komórki.

28.04.2021

?Lepiej żyć?..? - społeczny wymiar rewitalizacji

Trwa proces inwestycyjny modernizacji infrastruktury i obiektów publicznych w zdegradowanych obszarach miasta, w ramach programu rewitalizacji który aż w 95% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

W naszym projekcie, zgodnie z założeniami, rewitalizacja techniczna wspomaga rewitalizację społeczną poprzez aktywizację zawodową i nabywanie nowych kompetencji przez mieszkańców rewitalizowanego osiedla.

Wykonawca zatrudnia młodych bezrobotnych i chętnych do pracy mężczyzn którzy nabywają kompetencji i doświadczenia w robotach budowlanych, brukarskich i wykończeniowych. Od początku realizacji projektu, na różnych etapach robót pracuje 6 osób.

 

23.04.2021.

Kolejna część Osiedla Robotniczego po rewitalizacji.

Nadal trwa II etap programu inwestycyjnego ?Lepiej żyć?...?, modernizowane są kolejne budynki i przestrzeń publiczna przy ulicy Robotniczej. Budynki nabierają już nowego estetycznego wyglądu. Na ukończeniu jest już nowy parking prowadzący do budynku przy ul. Fabrycznej nr 1. Rozpoczęły się także prace geodezyjne i budowlane przy budowie boiska przy ul. Robotniczej. Inwestycja coraz szybciej zmierza do zakończenia, a otoczenie nabiera ładu przestrzennego.

 

 

23.12.2020.

Pierwsza część Osiedla Robotniczego po rewitalizacji.
Zgodnie z umową Wykonawca zakończył roboty i przekazał do użytkowania kompletnie zrealizowany program rewitalizacji. Tak będzie wyglądało całe Osiedle przy ul. Robotniczej. Zmodernizowane zostały budynki nr 10, 8, 5, 3 i ich otoczenie.W przyszłym roku wisienka na torcie ? boisko, powiększony plac zabaw, siłownia z altaną. Więcej tutaj...

 

22.05.2020

Nowy design placu dworcowego już można dostrzec !!! Miejsce estetyczne i przyjazne spacerującym mieszkańcom, podróżnym i sympatykom zmian w Rejowcu Fabrycznym. Więcej tutaj...

 

 

 

 

31.12.2019

?Lepiej żyć? - I etap już wdrożony !!!

Umowa na dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego, po zakończeniu postępowania konkursowego w ramach działania 13.4 ? rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisana została przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Burmistrza Miasta w dniu 6 marca 2019 roku.

Wdrażany projekt pod nazwą ?Lepiej żyć? ? kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji realizuje zamierzenia wpisane na listę Lokalnego Programu Rewitalizacji a także działania priorytetu pierwszego Strategii Rozwoju Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2026.

Projekt obejmuje zasięgiem ul. Fabryczną i Robotniczą oraz ciąg pieszy wzdłuż ul. Cementowej, plac dworcowy i oświetlenie os. Morawinek ,ul. Chełmskiej, Dworcowej i Kolejowej.

Głównym działaniem w ramach projektu ?Lepiej żyć?? jest modernizacja socjalnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Robotniczej w tym remont i docieplenie wszystkich budynków.

Projekt, którego wartość ustalona w 2017r wynosi ponad 6.518 tysięcy złotych, finansowany jest w 95% kosztów kwalifikowalnych z RPO WL kwotą 5.338.346,52 zł.

Okres wdrażania obejmuje lata 2018-2021.

Kontrakt z wykonawcą na pierwszy etap prac obejmujący przede wszystkim roboty drogowe oraz rozbudowę budynków gospodarczych przy ul. Robotniczej podpisany został

29 listopada 2019r. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają wykonawcy na prowadzenie robót brukarskich i wyburzeniowych .

W II etapie planujemy modernizację budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Robotniczej.

 

Budynek po byłej rozlewni przeznaczony do rozbiórki

 

Przebudowa chodnika oraz rozbiórka betonowego ogrodzenia

 

15.05.2017

Projekt Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2023 ? zaakceptowany w debacie publicznej !!!

W dn. 10 maja br. w ?Dworku? po raz kolejny spotkali się mieszkańcy miasta, w tym liczna reprezentacja społeczności obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i samorządowcy  z autorami projektu programu rewitalizacji. Społecznej ocenie poddano założone w projekcie dokumentu cele rewitalizacji i zadania (projekty) które powinny zostać realizowane w obszarze rewitalizacji.

Do programu zgłoszono 19 projektów podstawowych które wpisane zostały na listę projektów rewitalizacyjnych dzięki czemu ich wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zebranym przedstawiono dwie grupy projektów tzw. ?projekty miękkie? dzięki którym możliwe jest ograniczanie i niwelowanie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz projekty inwestycyjne ?twarde? w sferze technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i gospodarczej. Realizacja takich projektów skutkować będzie nowymi miejscami pracy, poprawą standardów przestrzeni publicznej i warunków zamieszkania w obszarze rewitalizacji.

Wartość zgłoszonych i wpisanych do Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta na lata 2017-2023 projektów to prawie 13 milionów zł.

W realizację programu rewitalizacji angażowane będą środki finansowe budżetu miasta, kapitał prywatny lokalnych przedsiębiorców, dotacje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

W wyniku dyskusji sformułowano następujące wnioski:

  1.  W pierwszej kolejności lub równolegle z projektami ?miękkimi? powinny być realizowane projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej i technicznej poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Stopień degradacji infrastruktury a szczególnie budynków mieszkalnych a także funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznych w rewitalizowanych osiedlach przesądza o wykluczeniu i marginalizacji mieszkańców.

  2. Na terenach poprzemysłowych w I jednostce analitycznej, które nie są objęte projektami zgłoszonymi do Programu Rewitalizacji, proponuje się utworzyć podstrefę ekonomiczną SSE Mielec.

Projekt Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta został przez zebranych zaakceptowany.


10.05.2017

Przedstawiamy prezentację i zdjęcia ze spotkania - konsultacji n.t. rewitalizacji.

Prezentacja do pobrania tutaj

  

  

 


5.05.2017

Aktualny Projekt Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2017 - 2023 do zobaczenia tutaj.

4.04.2017

W Rejowcu Fabrycznym trwają prace związane z przygotowaniem i opracowaniem projektu Planu rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta.

22 marca na spotkaniu konsultacyjnym, Burmistrz Miasta, członkowie zespołu ds rewitalizacji i przedstawiciele firmy EuConsult prezentowali zainteresowanym efekty dotychczas przeprowadzonych prac badawczych i diagnostycznych. Zasadniczym celem spotkania konsultacyjnego było wypracowanie kierunków działań dla części tzw. funkcjonalnej planu, czyli określenie zadań, działań i stworzenie listy potencjalnych projektów, planowanych do zgłoszenia do funduszy europejskich i krajowych.

Ważnym etapem spotkania była więc dyskusja z mieszkańcami miasta o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, propozycjach konkretnych działań, mających poprawić estetykę przestrzeni oraz jakość życia mieszkańców w obszarach uznanych za wymagające rewitalizacji (osiedla Morawinek i Fabryczne). Istotne z punktu widzenia przyszłych działań jest to, iż mieszkańcy deklarują chęć włączenia się w procesy rewitalizacyjne, formułują swoje propozycje i oczekiwania wokół nie tylko dużych projektów inwestycyjnych, ale także drobnych przedsięwzięć, które przy niskich nakładach finansowych mogą znacząco poprawić życie w osiedlach. Dotyczy to m.in. urządzenia terenu pod kontenery na odpady (os. Morawinek), bieżącego porządkowania przestrzeni, przycinki drzew itp.

Podczas spotkania zaprezentowano także propozycje, które zostały zgłoszone do programu przez miasto, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i Wspólnotę Mieszkaniową ul. Chełmska 107, w tym. m.in. projekt termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 1, 3 i 5 oraz przebudowa drogi ul. Fabryczna.

Obecnie Zespół ds rewitalizacji analizuje zgromadzony materiał, aby ustalić i wybrać takie przedsięwzięcia, które dają szansę realizacji zgodnie z wymogami dokumentu.

O kolejnych etapach prac będziemy na bieżąco informować.

Opracowanie: Zespół ds rewitalizacji

  

  

  

 


17.03.2017

W dniu 20 marca br. upływa termin zgłaszania projektów które określą kierunki ,zakres i sposób prowadzenia działań rewitalizacyjnych w zdegradowanych obszarach miasta.

Karty projektów składają przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe i rady osiedlowe z obszaru rewitalizacji ( os. Morawinek , ZOR i Fabryczne).

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zaprezentowane i ocenione przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu

22 marca 2017r o godz. 17-tej

w Miejskim Ośrodku Kultury ?Dworek? w Rejowcu Fabrycznym.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wnioskodawców i wszystkich mieszkańców Rejowca Fabrycznego. Szczególnie zachęcamy do udziału mieszkańców osiedli którym dedykowany jest ?Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta Rejowca Fabrycznego?.

Projekty które zyskają społeczną akceptację zostaną wpisane na listę projektów podstawowych programu rewitalizacji a to otwiera drogę do ubiegania się o dotacje unijne.

13.03.2017

Informacja o zbieraniu kart projektów

Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!

Zachęcamy do wypełnienia karty projektu do Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów miasta Rejowiec Fabryczny

Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak i infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest, aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.

Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Karty można pobrać:

www.rejowiec.pl zakładka ?Aktualności? lub ?Rewitalizacja?

i składać:

  • w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta w Rejowcu Fabrycznym;

Karty można składać od 13 marca do 20 marca 2017 r.

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.

Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

* Karta projektu z instrukcją - format docx

* Karta projektu z instrukcją - format pdf

10.03.2017

Prace nad Programem Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta zbliżają się do kulminacyjnego etapu - tworzenia listy projektów podstawowych i uzupełniających.

Każdy z mieszkańców, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne samorządu, organizacje pozarządowe i liderzy społeczni mogą zgłaszać propozycje i pomysły projektów które powinny być realizowane w obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi.

Pomysły na projekty które będą mogły być finansowane ze środków Unii Europejskiej, pod warunkiem że znajdą się na liście projektów podstawowych, można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

b u r m i s t r z@rejowiec.pl lub a n n a s@rejowiec.pl w terminie do 20 marca 2017. Zachęcamy do skorzystania z pomocy i konsultacji z Zespołem Technicznym ds. Rewitalizacji tel. 82 5663292.  

Rekomendowane sfery wymagające wsparcia i kierunki działań interesariuszy

(Miasto Rejowiec Fabryczny , organizacje pozarządowe, środowiska przedsiębiorców i mieszkańcy obszarów rewitalizacji) Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta Rejowiec Fabryczny w celu wyprowadzenia społeczności obszaru rewitalizacji z kryzysu społecznego i włączenia jej w potencjał rozwojowy miasta, zidentyfikowane na podstawie diagnozy społecznej

W sferze społecznej:

- przedsięwzięcia integrujące społeczność obszaru rewitalizacji ze społecznością całego miasta;

- inicjowanie i wspieranie miejscowych aktywności społecznych, przejmowania odpowiedzialności za kwestie społeczne i relacje międzyludzkie ;

- budowanie poczucia wartości i rozwijania aspiracji mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży;

- motywowanie do podwyższania kompetencji, nabywania umiejętności i przekwalifikowania zawodowego;

- wyrównywanie poziomu życia i zamieszkiwania rodzin w obszarze rewitalizacji

W sferze przestrzenno- funkcjonalnej:

- rewitalizacja, modernizacja i uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu dostosowania jej do pełnienia funkcji integrujących i aktywizujących środowisko;

- unowocześnienie i poprawa funkcjonalności wewnętrznego układu komunikacyjnego i dostępności obszaru do zewnętrznej sieci drogowej;

- budowa infrastruktury społecznej (świetlica/klub osiedlowy), otwartych obiektów wypoczynkowo- rekreacyjnych sprzyjających aktywności i integracji mieszkańców;

W sferze technicznej:

- wymiana i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, oświetlenia ulicznego itp.) obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi;

- wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w instalacje wod-kan i grzewcze;

- termomodernizacja i poprawianie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w celu obniżenia kosztów eksploatacji mieszkań dla lokatorów;

W sferze środowiskowej:

- ograniczanie oddziaływania odorów z zakładów wytwarzania paliwa alternatywnego i przetwarzania odpadów;

- likwidacja dzikich wysypisk i przywrócenie estetyki terenu na obszarze terenu górniczego w sąsiedztwie zespołu mieszkaniowego ?Zaparkanie?

W sferze gospodarki i przedsiębiorczości:

- motywowanie i tworzenie warunków do podejmowania działalności gospodarczej i tworzenia podmiotów ekonomii społecznej z udziałem bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji;

- udostępnianie obiektów poprzemysłowych dla MŚP i przedsiębiorców do rewitalizacji, adaptacji i modernizacji w celu rozwijania działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy;

- techniczne, komunikacyjne i funkcjonalno-przestrzenne przygotowanie zasobu terenów przemysłowych do pozyskiwania inwestorów na obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi.  

20.01.2017

Konsultacje społeczne w sprawie wyboru obszarów do rewitalizacji zakończone!

Diagnoza problemów w sferze społecznej i analiza sfer funkcjonalno- przestrzennej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej wykazała że tereny zdegradowane wymagające podjęcia interwencji w kwestiach społecznych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych, w których skala problemów jest znacząco wyższa niż średnia dla miasta , obejmują osiedla Morawinek i ZOR, tereny przyległe do ulicy Dworcowej i Kolejowej, centrum miasta i osiedle Fabryczne . Ponieważ jest to obszar przekraczający limity powierzchni i liczby ludności niezbędne były konsultacje z mieszkańcami które tereny i w jaki sposób powinny być rewitalizowane w pierwszej kolejności.

W spotkaniu konsultacyjnym w dn. 17 stycznia br. udział wzięło około 30 mieszkańców różnych jednostek analitycznych. W wyniku konstruktywnej dyskusji, wymiany opinii, zebrani jednoznacznie wskazali że:

działaniami rewitalizacyjnymi należy objąć pierwszą i drugą jednostkę analityczną tj. osiedla Morawinek i ZOR wraz z terenami przy torach kolejowych i osiedle Fabryczne przy ulicy Fabrycznej i Robotniczej.

Jak powiedział jeden z uczestników spotkania ?trzeba zacząć od najstarszych i najbardziej zaniedbanych miejsc, gdzie ludziom żyje się najtrudniej?.

Kolejny etap dyskusji to rozmowy o celach działań rewitalizacyjnych i sposobach ich osiągnięcia. Zaproponowany przez autorów Programu Rewitalizacji warsztat z mapą miasta na siatce heksagonalnej dał szansę każdemu uczestnikowi spotkania opisać swoje propozycje i zaznaczyć na mapie miejsce w którym powinny być realizowane. Zebrany materiał będzie przeanalizowany i przedstawiony mieszkańcom w kolejnym etapie konsultacji.

Na zakończenie przestawiono zebranym koncepcję programu inwestycyjnego inwestora kopalni Jan Karski który obejmuje część terenu objętego Programem Rewitalizacji.

Mieszkańców zainteresowanych projektami które powinny być realizowane w ramach Programu Rewitalizacji zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji.

Propozycje działań rewitalizacyjnych do wdrożenia w opisanych wyżej obszarach przeznaczonych do rewitalizacji można przesyłać na adres info@rejowiec.pl lub annas@rejowiec.pl a także bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta w Rejowcu Fabrycznym

do dnia 20 lutego 2017 roku

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Koordynator Projektu ? P. Anna Szokaluk

tel: 82 5663292 lub e-mail : annas@rejowiec .pl

Zapraszamy i zachęcamy do udziału we wspólnym tworzeniu Programu Rewitalizacji. Możemy mieć realny wkład w rozwój naszego miasta.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

11.01.2017

Pierwszy etap prac nad Programem Rewitalizacji za nami!!!

Pierwszy etap prac polegających na typowaniu obszarów wymagających wsparcia w sferze przede wszystkim społecznej, ale także gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej został zakończony identyfikacją obszarów zdegradowanych.

Diagnozę sytuacji społecznej prowadzili socjologów Firmy EU-CONSULT z Gdańska, udział wzięło 356 mieszkańców w ramach badań ankietowych. W tzw. ?spacerach badawczych? realizowanych w każdej z sześciu przyjętych jednostek analitycznych oddzielnie, uczestniczyło prawie 50 mieszkańców.

W dwuetapowej dyskusji publicznej o sytuacji gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, barierach w rozwoju przedsiębiorczości i stanie środowiska uczestniczyło ogółem ponad 60  przedstawicieli społeczności Rejowca Fabrycznego. W śród nich byli członkowie organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy w tym przedstawiciele Pd CO ? inwestora kopalni Jan Karski, właściciele firmy MARKO ? inwestora budowy stacji paliw przy skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Cementowej, właściciel firmy BIG-SZOK inwestujący w przebudowę budynku po dworcu PKP, przedstawiciele PKP, a także lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w usługach budowlanych, transportowych, handlowych i w innych branżach.

Zebrane dane ilościowo-jakościowe, opinie, uwagi i wnioski z badań społecznych pozwoliły wyznaczyć w obrębie miasta obszary zdegradowane, wymagające podjęcia działań, które dają szansę na trwałe wyprowadzenie tych obszarów z kryzysu. Jest to szansa na pozyskiwanie w przyszłości środków finansowych na ten cel , także przez interesariuszy procesu rewitalizacji np. lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe itp.

 

Wyniki przeprowadzonych badań wyeksponowały kwartały miasta o najwyższej koncentracji zjawisk kryzysowych przede wszystkim w sferze społecznej.

Na planie miasta zaznaczono (kolorem pomarańczowym) obszary zdegradowane tj. I, II i VI jednostka analityczna. Zasięg obszarów zdegradowanych obejmuje część osiedla Morawinek (bloki przy ul. Chełmskiej), ulicę Kolejową i Dworcową z obiektami kolejowymi, centrum miasta z osiedlem Stajne A, terenami po byłym zakładzie komunalnym, dworkiem, szkołą i parkami oraz tereny przylegające do ulic Cementowej, Fabrycznej i Robotniczej.

Kolejny etap prac to konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyznaczenia we wskazanych obszarach zdegradowanych terenów, które powinny być w pierwszej kolejności objęte działaniami rewitalizacyjnymi.

Konsultacje na temat obszarów do rewitalizacji rozpoczynają się od dyskusji z  przedsiębiorcami i inwestorami zewnętrznymi. Już 12 stycznia 2017 roku odbędzie się spotkanie Zespołu Technicznego ds. rewitalizacji i firmy consultingowej z przedstawicielami Spółki Pd CO jako potencjalnego inwestora na terenach przemysłowych w obszarze zdegradowanym przewidzianym do rewitalizacji.

Bardzo ważne w całym procesie są dyskusje z mieszkańcami. Wszystkich zainteresowanych a także przedstawicieli organizacji społecznych, rad osiedlowych a przede wszystkim mieszkańców obszarów zdegradowanych zapraszamy na spotkanie w dniu 17 stycznia br (wtorek) o godz. 17-tej w Miejskim Ośrodku Kultury ?Dworek?.

30.09.2016 

 Trwają prace nad diagnozą problemów pod kątem przyszłych procesów rewitalizacyjnych. Dzieje się to z aktywnym uczestnictwem Mieszkańców i za to serdecznie dziękujemy.

Za nami badania ankietowe, pierwsze dyskusyjne spotkanie przedstawicieli różnych grup: przedsiębiorców, służb publicznych, mieszkańców (w dn. 27 września 2016 r.), tzw. spacery badawcze, czyli bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami poszczególnych stref rewitalizacji o problemach i oczekiwaniach społecznych w miejscu zamieszkania.

Wszelkie zgromadzone dotychczas dane są aktualnie analizowane przez zewnętrznego eksperta , Firmę EU-Consult, natomiast wyniki tych analiz oraz wstępnie nakreślone przez uczestników panelu dyskusyjnego, oczekiwane kierunki zmian zostaną zaprezentowane oraz poddane debacie szerokiego grona Mieszkańców ( interesariuszy procesów rewitalizacyjnych) na kolejnym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniu 4  października o godz. 17.00 w ?Dworku?. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

   

   

   

  

   

15.09.2016

EU-CONSULT Gdańsk i BURMISTRZ MIASTA Rejowiec Fabryczny

Zapraszają

Przedsiębiorców, Firmy, Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające podjąć taką działalność, Przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczność $Rejowca Fabrycznego

do dyskusji panelowej nt.

Rewitalizacja a rozwój społeczno- gospodarczy Rejowca Fabrycznego

w dniu 27 września 2016r o godz. 14,00

w Miejskim Ośrodku Kultury ?Dworek? ul. Lubelska 24a

Agenda:

- Powitanie uczestników

- Wprowadzenie do dyskusji ? Rewitalizacja w dokumentach krajowych i UE

- Zasady identyfikacji obszarów wymagających rewitalizacji

- Nie inwestuję bo ?.. - bariery, problemy i zjawiska wstrzymujące rozwój miasta

- Potencjał, aktywność i wsparcie ? organizacyjne i finansowe możliwości wspierania zadań objętych Programem Rewitalizacji

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024