Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Ludność

Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców Rejowca Fabrycznego wynosi 4.844 osób, w tym 2.363 mężczyzn i 2.481 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia, po wzroście trwającym do roku 1997, ustabilizowała się na poziomie 346 osób na km2. Niewielki wzrost liczby ludności występował do roku 1998 (od roku 1991 o 337 osób), natomiast od tego momentu utrzymywał się na stałym poziomie. Od 2003 roku obserwuje się stały spadek ludności miasta.

Struktura demograficzna ludności

Struktura demograficzna ludności miasta pod względem płci charakteryzuje się przewagą liczby kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców. Wskaźnik liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn w ciągu ostatnich lat uległ zmniejszeniu, szczególnie od roku 1997. Struktura demograficzna ludności pod względem grup ekonomicznych na przestrzeni lat 1993 - 2002 uległa pewnym zmianom. W stosunku do roku 1993, o 10 proc. zwiększył się udział ludności w wieku produkcyjnym, kosztem osób w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat). Na zbliżonym poziomie kształtuje się natomiast wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym. Miasto jest więc miastem ludzi młodych - osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym stanowią obecnie 88 proc. populacji.

Przyrost naturalny

Przyrost naturalny ludności charakteryzuje się znacznymi wahaniami, z widoczną tendencją spadkową. Jej efektem jest pojawienie się po raz pierwszy w roku 1998, niewielkiego przyrostu ujemnego oraz ponowne wystąpienie tego zjawiska w połowie roku 2002. Od 2006 roku pojawił się dodatni przyrost naturalny.

Migracje

Największe saldo migracji zanotowano w roku 1992, kiedy to nastąpił wzrost liczby ludności o 92 osoby. Następnie nastąpił gwałtowny spadek, aż do osiągnięcia salda ujemnego w roku 1994. Od tego czasu zaznaczyła się krótkotrwała tendencja wzrostowa, zakończona w roku 1998. Saldo migracji w ostatnich latach utrzymuje się na niewielkim, ujemnym poziomie. Jedynie w 2002 roku zanotowano wzrost. Od 2003 roku utrzymuje się saldo ujemne.

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024