Dzisiaj 25 lipca 2024
18oC
Aktualności

Deklaracja dostępności

wtorek, 2021-07-13

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miasta Rejowiec Fabryczny - strony www.rejowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.05.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

Niektóre treści otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych i nie mamy możliwości dostosowania ich do wymogów dostępności (np. skanowane pliki pdf).

Strona zawiera częściowo informacje przeniesione ze starego serwisu.Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy ? prosimy o kontakt pod adres e-mail: i n f o @ r e j o w i e c. p l.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów z wyjątkami opisanymi powyżej.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła - białe tło, czarny tekst. Ponadto, na stronie można wybrać wariant o zwiększonym kontraście ? przyciski umieszczone na samej górze strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie urzędu pracownicy starają się pamiętać i o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane ? na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie Urzędu Miasta umieszczamy pliki do pobrania ? zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

W naszym serwisie jest mozliwość możliwości powiększenia i zmniejszenia czcionki. Także przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu ? jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zamieszczone filmy

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Także z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023 r. Uaktualniono dnia 20.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Juliusz Kontek, adres poczty elektronicznej i n f o @ r e j o w i e c. p l.  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 5663277. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna Siedziby Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny

-Budynek przy ul. Lubelskiej 16 stanowi siedzibę Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny i Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

-Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny zlokalizowany jest na piętrze budynku administracyjnego

-Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lubelskiej (wejście A) i od Al. Władysława Smutniaka (wejście B z boku). Do obu wejść prowadzą schody z poręczami.

-Przy schodach do wejścia z boku budynku od ul. Al. Władysława Smutnaka znajduje się pochylnia dla wózków.

-Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

-Główne wejście do budynku od ul Lubelskiej (A).

-Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek.

-Wycieraczki nie są przymocowane na stałe.

-W budynku brak jest windy.

-Do przemieszczenia na piętro brak jest platformy lub podnośnika.

-Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

-Korytarz w budynku dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednia szerokość nie utrudnia poruszania się.

-Brak przystosowania toalet dla osób niepełnosprawnych.

-Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

-W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

-Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Urzędu Miasta

czytaj więcej
25.07.2024
Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Turniej piłki nożnej

czytaj więcej
18.07.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Urzędu Miasta - brak ener...

czytaj więcej
17.07.2024
Więcej artykułów

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia