Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC

Rada Miasta

Szanowni Państwo,

W celu realizacji obowiązków i uprawnień radnego wynikających z art. 23 ust. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców (Dz. U. z 2024 r. Poz. 609)  oraz usprawnieniem komunikacji mieszkańców z radnymi, każdy z radnych otrzymał indywidualny adres e-mail. Dzięki temu mogą Państwo łatwiej kontaktować się z wybranymi przez siebie przedstawicielami, przesyłać swoje pytania oraz propozycje.

Zachęcam do korzystania z tej formy kontaktu, aby w sposób aktywny uczestniczyć w życiu naszej społeczności.

Z uszanowaniem
/-/Iwona Herda
przewodnicząca Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

 

 

Skład osobowy radnych  Rady Miasta Rejowiec Fabryczny  IX kadencji 2024 - 2029

 

Imię i nazwisko Funkcja adres e-mail

1. Iwona Herda

Przewodnicząca Rady Miasta

i w o n a .herda@rada.rejowiec.pl

2. Małgorzata Bobruś

Radna Rady Miasta

 m a l g o r z a t a.bobrus@rada.rejowiec.pl

3. Rafał Brzyśko

Radny Rady Miasta

 r a f a l.brzysko@rada.rejowiec.pl

4. Mariusz Grams

Radny Rady Miasta

 m a r i u s z.grams@rada.rejowiec.pl

5. Rafał Kiejda

Radny Rady Miasta

 r a f a l.kiejda@rada.rejowiec.pl

6. Krzysztof Kister

Radny Rady Miasta

 k r z y s z t o f.kister@rada.rejowiec.pl

7. Piotr Kociubiński

Radny Rady Miasta

 p i o t r.kociubinski@rada.rejowiec.pl

8. Marcin Krupa

Radny Rady Miasta

 m a r c i n.krupa@rada.rejowiec.pl

9. Sławomir Kułaga

Radny Rady Miasta

 sl a w o m i r.kulaga@rada.rejowiec.pl

10. Jacek Słotwiński

Radny Rady Miasta

 j a c e k.slotwinski@rada.rejowiec.pl

11. Agnieszka Justyna Soczyńska

Radna Rady Miasta

 a g nieszka.soczynska@rada.rejowiec.pl

12. Arkadiusz Szczołko

Radny Rady Miasta

 a r k a d i u s z.szczolko@rada.rejowiec.pl

13. Dorota Tyrańska

Radna Rady Miasta

 d o r o t a.tyranska@rada.rejowiec.pl

14. Henryka Wiśniewska

Radna Rady Miasta

 h e n r y k a.wisniewska@rada.rejowiec.pl

15. Jakub Zduńczuk

Radny Rady Miasta

 j a k u b.zdunczuk@rada.rejowiec.pl

 

Składy osobowe komisji stałych Rady Miasta

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

   
   
   

 

Skład osobowy Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Skład osobowy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta

   
   
   
   
   
   

 

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta
 

   
   
   
   
   
   
   

 

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
 

   
   
   

 

Biuro Rady - Gabriela Zduniuk, tel. (82) 5663277 wew. 38., faks (82) 5664728

e-mail: rada.miasta@rejowiec.pl

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024