Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC
Aktualności

ZDECYDUJ JAK MA WYGLĄDAĆ TWOJE OTOCZENIE!

niedziela, 2020-11-15

Miasto Rejowiec Fabryczny rozpoczyna prace nad diagnozą społeczno-gospodarczą umożliwiającą identyfikację obszarów wymagających rewitalizacji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój miasta do włączenia się do prac nad diagnozą.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w obszarach miasta, na których zidentyfikowano stan kryzysowy (w obszarach problemowych). Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Czym jest Program Rewitalizacji?

Diagnoza jest pierwszym etapem rewitalizacji. Po jej przeprowadzeniu i zidentyfikowaniu obszarów problemowych zostanie opracowany Program Rewitalizacji, który jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania zawarte w Programie Rewitalizacji będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej. Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu. Projekty będą mogły być finansowane ze środków publicznych (fundusze krajowe, europejskie, budżet miasta) oraz prywatnych.

Jakie działania będą realizowane w ramach prac nad Diagnozą społeczno-gospodarczą?

Każdy z Mieszkańców może włączyć się w prace nad Diagnozą. W celu trafnego określenia miejsc problemowych na terenie miasta przeprowadzone zostaną następujące badania i spotkania:

  • Badanie ankietowe wśród mieszkańców. Badanie będzie prowadzone przez ankieterów na terenie całego Miasta,

  • Zogniskowany wywiad grupy (FGI), czyli ustrukturalizowana i moderowana dyskusja kilku osób, zogniskowana na wybranym zagadnieniu. Na wywiad zapraszamy przedstawicieli jednostek publicznych reprezentujący różne obszary tematyczne,

  •  Panele dyskusyjne metodą Charette*, w których udział wezmą przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, liderzy społeczni, organizacje pozarządowe. Dzięki połączeniu wiedzy osób z różnych branż i środowisk możliwe będzie zebranie podczas paneli pomysłów na planowanie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego wybranych obszarów miasta,

  • Spacer badawczy, dzięki któremu będziemy mogli spojrzeć na badany obszar (w tym przypadku miasto Rejowiec Fabryczny) oczami mieszkańców. W trakcie badania uczestnicy wcielają się w role przewodników oprowadzających badacza po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w ich otoczeniu.

Udział społeczności lokalnej jest kluczowy dla opracowania Diagnozy społeczno-gospodarczej i wyznaczenia obszarów rewitalizacji, gdyż działania, które na dalszym etapie będą na jej podstawie planowane mają służyć poprawie warunków życia i zwiększaniu aktywności gospodarczej mieszkańców miasta. Dlatego też zachęcamy do włączenia się do prac nad dokumentem.


* Metoda Charette - wykorzystywana jest przede wszystkim przy planowaniu na szczeblu lokalnym. Pozwala ona na zebranie praktycznych pomysłów oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, a także na współpracę środowisk zazwyczaj nie działających wspólnie. Każdy z uczestników ma okazję do zaprezentowania swoich potrzeb oraz do poznania potrzeb pozostałych osób. Uczestnicy spotkania wspólnie opracowują rekomendacje dotyczące ustalanego projektu.


Zespół Techniczny ds.

Opracowania Programu Rewitalizacji

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024