Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC
Aktualności

Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta Rejowiec Fabryczny

niedziela, 2020-11-15

2016-09-05

Szanowni Mieszkańcy!!!

Pojęcie rewitalizacji w obecnym okresie programowania zyskało nowe , kompleksowe podejście dzięki uregulowaniom w prawie krajowym (ustawa o rewitalizacji ) i standardom Unii Europejskiej zdefiniowanym przez Ministerstwo Rozwoju w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 .

Obecnie programy rewitalizacji w centrum zainteresowania stawiają społeczność obszarów zdegradowanych, której program rewitalizacji ma pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowej w sferze społecznej, funkcjonalno-technicznej i gospodarczej.

Na opracowanie kompleksowego, spójnego i skoncentrowanego na obszarach problemowych programu rewitalizacji Miasto otrzymało dotację Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie ponad 142 tysiące zł (tj. 90% kosztów opracowania) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Unii Europejskiej.

Program obejmie najbardziej zdegradowane obszary miasta. Normy prawne ograniczają zasięg rewitalizacji do: nie więcej  jak 20% ogólnej powierzchni zamieszkałej przez nie więcej niż 30% ogólnej liczby mieszkańców.

Prace nad Programem Rewitalizacji rozpoczynają się od diagnozy problemów społeczno-gospodarczych, którą przeprowadzi wyspecjalizowana pracownia badań społecznych z Gdańska. Planowane są badania w formie ankiet bezpośrednich, wywiadów telefonicznych i internetowych, badania fokusowe a także spacery badawcze z mieszkańcami. Zachęcamy i prosimy mieszkańców, do których zwrócą się ankieterzy, o zaangażowanie w proces diagnostyczny, przemyślane i szczere opinie w omawianych kwestiach.

Przedsiębiorcy, osoby prowadzące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe i liderzy społeczni zapraszani będą na spotkania dyskusyjne na temat obecnego stanu zorganizowania sfery gospodarczej i społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkania prowadzone będą przez zewnętrznych moderatorów. Pomogą zidentyfikować problemy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym widziane z perspektywy mieszkańców, wypracować konstruktywne wnioski i określić zestaw działań które zapisane w programie uchwalonym przez Radę Miasta będą miały największe szanse na realizację.

Zachęcamy do udziału w panelach dyskusyjnych także młodzież i studentów. Wasze oczekiwania i pomysły będą cenną wskazówką przy pracach nad programem

Warto wiedzieć że zapisane w Programie Rewitalizacji projekty z zakresu przedsiębiorczości, infrastruktury mieszkaniowej i technicznej, nabywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych będą miały preferencje przy ubieganiu się o różne formy wsparcia finansowego w tym ze środków unijnych.

Konsultacje społeczne i dyskusje publiczne odbywać się będą na każdym etapie prac nad Programem, o czym informować będziemy mieszkańców, przedsiębiorców , organizacje pozarządowe, pracowników instytucji publicznych i liderów społecznych za pośrednictwem strony internetowej, prasy i tablic ogłoszeniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ?Rewitalizacja w świetle wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na lata 2014-2020? a także do zgłaszania pytań lub propozycji prowadzenia działań partycypacyjnych.

Z uszanowaniem

Stanisław Bodys

Burmistrz

Rejowiec Fabryczny dn.02.09.2016  

Zapraszamy do podzielenia się swymi poglądami w powyższych kwestiach. 

Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/145/17 z 12.10.2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2023.

2.01.2020

Lokalny Program Rewitalizacji - 2 lata po uchwaleniu !!!

Lokalny Program Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta opracowany przez Urząd Miasta w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami wpisany został na wojewódzką listę programów rewitalizacji przewidzianych do wdrożenia i wsparcia finansowego w 2017 roku.

Do obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej zakwalifikowane są tereny osiedla Morawinek i os. Fabryczne wraz z terenem funkcjonalnie łączącym oba osiedla tj. plac dworcowy, ul Kolejowa i Cementowa.

W programie rewitalizacji zapisano 20 konkretnych, określonych z nazwy i zakresu rzeczowego przedsięwzięć (projektów), do realizacji których zobowiązało się miasto, lokalni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Projekty ukierunkowane na przezwyciężenie zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w czterech podstawowych sferach.

Do wykazu projektów rewitalizacyjnych wpisane są:

- 3 projekty dotyczące gospodarki i usług zgłoszone przez przedsiębiorców. Do chwili obecnej  zrealizowane zostały 2 projekty;

- 11 projektów infrastrukturalnych zgłosiły instytucje publiczne. Zrealizowane zostały 2 projekty (modernizacja nawierzchni ul. Fabrycznej i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 1,3 i 5. W trakcie wdrażania jest 6 projektów. Rozpoczęto termomodernizację budynków w os. Morawinek.

Wdrażany obecnie kompleksowy projekt ?Lepiej żyć? obejmuje swoim zakresem rzeczowym kolejnych 5 projektów wpisanych na listę rewitalizacyjną.

- 6 projektów społecznych (tzw. miękkich które mogą być finansowane w ramach EFS) zgłoszonych  przez organizacje pozarządowe, szkołę, przedszkole, MOPS, oraz nieformalne grupy mieszkańców.

Projekty dotyczą inicjatyw oddolnych oraz zadań publicznych których organizatorem mogą być instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe w ramach zleceń lub konkursów. Do wdrożenia przez MOPS przygotowywany jest jeden projekt finansowany ze środków EFS.

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024