Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC

Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9c, w związku z art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rejowiec Fabryczny tworzy i prowadzi Burmistrz Miasta. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rejowiec Fabryczny jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru dokonuje Burmistrz Miasta na pisemny wniosek przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 9c ust. 4. tj.:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy.
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

Formularze do pobrania:

1. Wniosek o wpis do rejestru.

2. Oświadczenie.

3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze.

4. Wniosek o wykreślenie z rejestru.

5. Rejestr Działalności Regulowanej.

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024