plen
Dzisiaj 07 sierpnia 2022
16oC
Z prac samorządu

XLVI sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2022-03-21
rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 28 marca 2022 r.  o godzinie 1100 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”  w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Rejowiec Fabryczny do Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022 – 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Rejowcu Fabrycznym.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2014 – 2021”.

13. Rozpatrzenie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok.

14. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania w mieście klubów sportowych.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Informacje i komunikaty.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
 
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLVI sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Z prac samorządu

XLIX sesja Rady Miasta

czytaj więcej
05.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja w sprawie bezpańskich ps...

czytaj więcej
04.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Dodatek węglowy

czytaj więcej
01.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dot. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w upalne dni.

czytaj więcej
28.07.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Pr...

czytaj więcej
27.07.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Zmiana godzin świecenia lamp oświet...

czytaj więcej
27.07.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia