plen
Dzisiaj 07 sierpnia 2022
16oC
Z prac samorządu

XLIV Sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2021-12-20

rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 1200 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XLII i XLIII sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Rejowiec Fabryczny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rejowcu Fabrycznym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Rejowiec Fabryczny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rejowcu Fabrycznym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2026.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rejowiec Fabryczny.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Klub Senior+" w Rejowcu Fabrycznym dla mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Wspierania Rodziny w Mieście Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2024".

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2022 - 2026".

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.

18. Rozpatrzenie informacji Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nt. realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami oraz podejmowanych przedsięwzięć w 2021 roku.

19. Rozpatrzenie informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego nt. realizacji „Strategii Rozwoju Miasta na lata 2017-2026” oraz „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023”.

20. Rozpatrzenie informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego nt. realizowanych prac remontowych, przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych w 2021 roku.

21. Rozpatrzenie informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego z realizacji uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Rejowiec Fabryczny”.

22. Interpelacje i zapytania.

23. Informacje i komunikaty.

24. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLIV sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

 

 

Aktualności

Z prac samorządu

XLIX sesja Rady Miasta

czytaj więcej
05.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja w sprawie bezpańskich ps...

czytaj więcej
04.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Dodatek węglowy

czytaj więcej
01.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dot. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w upalne dni.

czytaj więcej
28.07.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Pr...

czytaj więcej
27.07.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Zmiana godzin świecenia lamp oświet...

czytaj więcej
27.07.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia