plen
Dzisiaj 03 lutego 2023
-1oC
Komunikaty i ogłoszenia

Dodatek węglowy

środa, 2022-08-17

Wnioski o dodatek węglowy

 

            Dodatek węglowy to nowe świadczenie  realizowane w 2022 r., które ma wspomóc finansowo gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego mieszkańcy miasta składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

Dla kogo dodatek węglowy 2022?

 

           Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

            Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

            W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

            Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Terminy składania wniosków.

            Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2022 roku. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

Wysokość dodatku.

            Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 000,00 zł.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

            Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia  oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego zostanie wydana decyzja administracyjna.