plen
Dzisiaj 07 sierpnia 2022
16oC
Z prac samorządu

XLII Sesja Rady Miasta

wtorek, 2021-11-23
rada miasta 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców miasta, iż w dniu  29 listopada 2021 r. o godzinie 1100 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2024.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Rejowiec Fabryczny pod nazwą Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Fundacji Rozwoju Rejowca Fabrycznego do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym.

13. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

14. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Informacje i komunikaty.

18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLII sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl