Dzisiaj 19 maja 2024
8oC
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

poniedziałek, 2024-05-13

logo

 

Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą Zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/326/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz Uchwały Nr LXX/338/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 27 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Rejowiec Fabryczny w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze dla Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny  na lata 2024-2033 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasady jego działania określa Uchwała nr LXX/338/24 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do Komitetu należy dokonać na formularzu Deklaracji zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://umrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=282, na stronie internetowej miasta: http://rejowiec.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.

Nabór członków Komitetu prowadzony będzie od 14 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dokonuje się ww. terminie poprzez złożenie wypełnionej Deklaracji zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnioną Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny (7:30 – 15:30)
  • drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza na adres: info@rejowiec.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • drogą korespondencyjną, z dopiskiem  „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji", na adres: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane,
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony,
  • przesłane w innej formie niż Deklaracja zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru członków Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, po jego zakończeniu.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny.Burmistrz Miasta
/-/ Gabriel Adamiec


Załączniki:

  1. Deklaracja zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny
  2. Uchwała wraz z Zasadami wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasadami jego działania 
  3. Mapa obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego Miasta Rejowiec Fabryczny
  4. Klauzula informacyjna