Dzisiaj 01 października 2023
14oC
Aktualności

Wybory ławników 2024-2027

środa, 2023-05-31
I N F O R M A C J A 
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 

 

W dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, ze zm.) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 12 maja 2023 r. Rada Miasta Rejowiec Fabryczny powinna wybrać do końca października br. 1 ławnika na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. 

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Rejowiec Fabryczny powoła zespół, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w w/w ustawie.


Kto może zostać ławnikiem

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kto nie może zostać ławnikiem

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem nie może być:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokat i aplikant adwokacki,

5) radca prawny i aplikant radcowski,

6) duchowny,

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusz Służby Więziennej,

9) radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.


Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693, ze zm.)


Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5) 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną i zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. 

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Miasta będzie zasięgać opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie BIP UM Rejowiec Fabryczny - tutaj.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta - Biuro Rady Miasta pokój nr 14. 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miasta pod numerem tel.:82 5663277 w. 38.

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Miasta - Biuro Rady Miasta pokój nr 14. 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów formalnych lub te, które wpłyną do Rady Miasta Rejowiec Fabryczny po upływie 30 czerwca 2023 r., pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Przewodniczący Rady Miasta    
/-/ Robert Szwed