plen
Dzisiaj 03 lipca 2022
24oC
Aktualności

Obchodzimy Święto Narodowe 3 Maja oraz Dzień Flagi Państwowej

sobota, 2022-04-30

Karty historii Europy zapisane są chwalebnymi czynami wielkich synów naszego narodu. Fundament dzisiejszego europejskiego domu tworzyli ludzie będący bohaterami zdarzeń, które w toku dziejów urosły do rangi ważnych symboli. Takim zweryfikowanym przez historię doniosłym wydarzeniem była Konstytucja 3 Maja 1791 roku – bardzo istotny, polski wkład w dziedzictwo Europy.

Uchwalona 3 Maja 1791 roku Ustawa Rządowa, nazwana Konstytucją, była szczytowym osiągnięciem polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Wieńczyła dzieło reform wiekopomnego Sejmu Czteroletniego. Czyniła naród suwerenem swoich praw. W okresie bardzo trudnym dla Polski wyrosła z serc i umysłów wielkich patriotów.

Państwo, znajdujące się w głębokim kryzysie politycznym, wymagało zdecydowanych reform. To zadanie wzięli na siebie wybitni myśliciele epoki. Polskie elity polityczne i  intelektualne zmierzały do poprawy systemu oświaty, ożywienia życia gospodarczego, a jednocześnie uporządkowanie systemu rządzenia państwem.

Ich zwolennicy czerpali inspirację z tego, co działo się wówczas w Europie. W wielu państwach europejskich zwyciężały hasła wolności i demokracji. Faktycznej poprawy sytuacji w Polsce można było się spodziewać tylko na skutek wyraźnego pęknięcia sojuszu trzech zaborów.

Na tym gruncie pojawiły się głosy polskich pisarzy politycznych, którzy zachęcali Polaków, by myśleli oni o swojej niezależności i obrali drogę naprawy.

Uroczyste ogłoszenie Konstytucji 3 Maja poprzedzone zostało uchwaleniem 18  kwietnia 1791 Ustawy o Miastach. Dokument ten poświęcony był mieszczanom, mówił o ich prawach, takich jak nietykalność osobista, prawo piastowania urzędów i  wyższych stanowisk w kapitułach kościelnych, mówił o prawie nabywania dóbr ziemskich, ograniczał wreszcie rolę i znaczenie szlachty.

Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 roku była drugą konstytucją na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą na kontynencie europejskim. Wyprzedzała o  cztery miesiące konstytucję francuską. W całej Europie wydarzenia w Polsce przyjęto z uznaniem, podziwiając zmysł polityczny Polaków.

Ustawa Rządowa regulowała organizację władzy w państwie oraz prawa i obowiązki obywateli. Dała początek nowej definicji narodu, według której tworzyła go już nie sama szlachta, lecz także mieszczanie i chłopi. Włościanie wzięci zostali pod opiekę prawa i rządu. Konstytucja wprowadziła radykalny program zmian i naprawy. Głosiła powstanie jednolitego Państwa Polskiego, znosiła wolną elekcję, wprowadzając dziedziczność tronu, proklamowała zasadę zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz. Decyzje w dwuizbowym sejmie miały zapadać większością głosów, a  dodatkowo sejm oprócz uprawnień legislacyjnych miał również prawo kontroli nad ministrami.

Wszystko odbyło się bez rewolucji, strzałów i ofiar w ludziach. Rzeczpospolita służyła światu wzorem i przykładem przeprowadzenia reform społecznych, państwowych i  ustrojowych.

Do odrodzenia się silnej i wolnej Polski nie pozwolili dopuścić jej sąsiedzi. Ale do obalenia Konstytucji i dokonania drugiego rozbioru Polski przyczynili się także niektórzy Polacy, zawiązując konfederację w Targowicy. Przed Polską były 123 lata niewoli. Pomimo złożoności naszej narodowej historii, pamięć o Konstytucji 3 Maja przetrwała. Do niej nawiązywały kolejne pokolenia polskich patriotów. Ustawa pozostała powodem do dumy Polaków. Była wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej, które przyszły wprawdzie zbyt późno i nie zdołały zahamować upadku Polski, pozwalały jednak zrozumieć wartość nowoczesnego państwa, w którym wszyscy są równi wobec prawa. Państwa, w którym wszyscy są odpowiedzialni za jego byt. Dzisiaj, 231 lat od wydarzeń wieńczących Sejm Czteroletni, my-Polacy- jesteśmy liczącym się europejskim narodem, który potrafi w sytuacjach najtrudniejszych wnosić ważne i pozytywne wartości do dziejów naszego kontynentu. Historia wynagrodziła nas za to wolnością i demokracją. Jesteśmy pełnoprawnymi reprezentantami cywilizacji, której Polacy potrzebują, aby skutecznie rozwiązywać swoje współczesne problemy.

Wśród epokowych przemian, które Polska zainicjowała, nie jesteśmy jednak wolni od niepokojów, wątpliwości, lęków i obaw. Wciąż szukamy politycznego i ekonomicznego kształtu suwerenności, jaka zasłużenie stała się naszym udziałem.

W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja słychać apel, by troska o dobro Polski i Polaków stała się wartością nadrzędną we wszystkich naszych działaniach. Ponad różnice poglądów i podziały. Niech dobro ogółu stanie ponad naszymi ambicjami osobistymi. Należy wracać do cywilizowanego języka dyskusji. Niech wolność słowa zawsze łączy się z odpowiedzialnością.

Nasze Narodowe Święto przypada w szczególnie trudnym czasie. Za granicą wschodnią trwa barbarzyńska agresja na naszego sąsiada – Ukrainę, która reformowała i wzmacniała swoją państwowość. Te wydarzenia przypominają nam słowa Wielkiego Papieża Polaka, który mówił „ … wolność nie jest dana raz na zawsze …wolność jest zadaniem dla każdego z nas, w każdy czas do pielęgnowania prze każdego z Nas”.

To ciągła troska o Ojczyznę, także dbałość o dobro wspólne każdej naszej małej Ojczyzny, jaką jest lokalna wspólnota samorządowa. To również solidarność z innymi, będącymi w potrzebie, tak jak obecnie naród ukraiński. Odbywamy więc lekcje odpowiedzialności za naszą Ojczyznę i ludzkiej solidarności. Do tego zobowiązuje nas dzieło wielkich synów narodu polskiego – Konstytucji 3 Maja.

Świętujmy, więc drodzy mieszkańcy z biało-czerwoną flagą wspominając majową jutrzenkę, a także czcząc 95 lecie powstania hymnu polskiego, pamiętając o szacunku do barw narodowych, nie tylko w Święto Flagi.